Genel Satış Koşulları


1. MADDE – Genel Satış Koşullarının Uygulanması

Alıcı, satıcıya sipariş verdiğinde işbu GSK’nı kayıtsız şartsız satıcının yalnızca ürünü göstermek için çıkarttığı broşürler ve kataloglar dahil diğer belgeleri hariç tutacak şekilde kabul etmiş olur. Satıcı tarafından açıkça yazılı olarak kabul edilmeyen hiçbir şart GSK’nın hükümlerinin yerine geçemez. Bu yüzden, satıcının haberdar olup olmamasına bakılmaksızın, alıcının bu hükümlerin aykırı olarak teklif ettiği hiçbir madde, açıkça kabul edilmemişse, satıcıyı ilzam etmeyecektir.


2. MADDE –Siparişler

Doğrudan satıcıya veya bayilerine veya temsilcilerine verilen siparişler satıcı tarafından onaylanana kadar nihai ve ilzam edici olmayacaktır. Bu GSK, satıcı tarafından yazılı olarak kabul edilmiş sipariş ve sipariş konusu ile ilgili satıcı tarafından verilmiş her türlü belge sözleşmeyi oluşturur. Alıcı tarafından siparişte talep edilen herhangi bir değişiklik veya iptal, satıcının açıkça kabulüne tabi olacaktır. Alıcının bu türden bir talebi, ancak bu talep malların sevkıyatına en az (7) günden önceden ulaştığı takdirde dikkate alınacaktır. Bu dönemden sonra sipariş geçerli kabul edilecek ve bedeli alıcı tarafından ödenecektir.


3. MADDE – Fiyat

Siparişin kabulü ile teslimat arasında, satıcıyı fiyatları artırmaya ve / veya ödeme koşullarını değiştirmeye icbar eden sözleşmenin ekonomik dengesini etkileyen istisnai durum ve koşulların ortaya çıkması durumunda, satıcı alcıya ihbarda bulunacak, alıcı da ihbardan başlayarak yedi (7) gün içinde yazılı olarak sözleşmeyi feshedebilecektir. Alıcı bu yola gitmezse, yeni koşullar sözleşmeye otomatik olarak uygulanacaktır. Satıcı tarafından yazılı olarak belirtilmiş olması istisna olmak üzere, ödemeler, fatura tarihinden itibaren otuz (30) gün içinde herhangi bir kesinti yapılmaksızın net olarak ödenecektir.


4. MADDE – Teslimat

Teslimatlar satıcının uygun olmasına bağlı olarak yapılacaktır. Aksi yazılı olarak kararlaştırılmamışsa, satıcının teslim tarihleri yalnızca gösterge niteliğinde olacaktır. Alıcı geç teslimi, satışın iptal edilmesi, malların reddedilmesi veya tazminat talep edilmesini haklı çıkartmak için kullanma hakkına sahip olmayacaktır. Alıcı resmi ihbardan sonra malları teslim almazsa, satıcı sözleşmeyi icbar etmek için zarar ziyan talebinde bulunma ve sözleşmeyi otomatik olarak feshetme hakkına halel getirmeksizin, herhangi bir depozitosuna satıcının menfaatine el koyma hakkına sahip olacaktır. Teslimat parçalar halinde yapılacaksa, herhangi bir teslimatın tamamen veya kısmen yapılamaması diğer teslimatları etkilemeyecektir.


5. MADDE – Risk Devri

Malların riski ve özellikle nakliye riskleri, teslim edildiklerinde derhal alıcıya geçecektir. Teslimat, herhangi bir satış şartına veya nakliye masraflarının ödenmiş olup olmamasına bakılmaksızın, tüm satışlar için, varış yeri (Fransa veya diğer ülkeler) ne olursa olsun, mallar satıcının fabrikasından veya deposundan ayrılır ayrılmaz yapılmış yapılacaktır. Ancak INCOTERMS’e atıfta bulunan siparişler için, satış sırasında geçerli olan INCOTERMS kuralları uygulanacaktır. Söz konusu meseleleri tedvir eden kurallar tarafından açıkça belirtilen süreler ve şartlar içinde gerekli önlemleri alarak malların nakliyesine ilişkin olarak haklarının korunmasını temin etmek için tüm önlemleri almak alıcının sorumluluğundadır.


6. MADDE – Malların Alınması – Şikayetler

Satıcı, malların kalitesinin, diğer her türlü garanti ve / veya sorumluluğu dışlayarak, sadece kendisi tarafından ortaya konmuş teknik spesifikasyonlara uygun olacağını garanti eder.

a) Malların sevkıyat sırasındaki ağırlığı ve ölçüleri teslim edilen miktarları kanıtlayacaktır. Teslimata ilişkin niceliksel hata payı siparişte belirtilen birim adedinden yüzde on fazla veya eksik (+/- %10) olacaktır.

b) Nakliye şirketine karşı alınacak herhangi bir önlem veya açılacak herhangi bir davaya halel getirmeksizin, gözle görülebilir kusurlara veya sipariş edilen mallarla teslim edilenler arasındaki herhangi bir uyumsuzluğa ilişkin şikayetler mallar alındığında ve her durumda en geç alınmasını takip eden sekiz (8) gün içinde yazılı olarak yapılmalıdır. Alıcı bildirilen tüm kusur ve usulsüzlüklere ilişkin tüm kanıtları

satıcıya verecektir. Alıcı satıcının tüm kusurları araştırması ve bir çözüm bulması için tüm araçları kullanmasına izin verecektir. Alıcı bu sürece müdahil olmayacak veya herhangi bir üçüncü tarafın müdahale etmesine izin vermeyecektir.

c) Alıcı malları almasını takip eden sekiz (8) gün içinde malların kalitesini kontrol etmezse veya malları kontrol ettikten sonra kullanır veya üçüncü bir tarafa satarsa, satıcı malların alıcı veya üçüncü bir taraf tarafından kullanılmasından kaynaklanan herhangi bir kayba ilişkin hiçbir yükümlülük taşımayacaktır.

d) Mallar, normal kullanım amacına uygun olarak kullanılmazsa veya uygun bir işlemde kullanılmazsa, buna ilişkin yapılacak hiçbir iddia geçerli olmayacaktır.

e) Alıcı şikayetini, satıcının yükümlü olduğunu kanıtlayarak, belirtilen süre içinde göndermişse, satıcı, diğer tüm tazminat ve telafileri hariç tutarak, hangisi kendisi için uygunsa, ya uygun olmadığını kabul ettiği veya gözle görülür bir kusura sahip olan tüm malları değiştirecek veya bedelini iade edecektir. Uygulanabilir olduğu durumda alıcı, satıcının talebi üzerine değiştirilmiş veya ödemesi geri verilmiş malları satıcıya iade

edecektir.

f) Şikayetler, haklı olup olmadığına bakılmaksızın, alıcıyı sözleşme şartlarına uygun olarak ödeme yapma yükümlülüğünü kaldırmayacaktır.


7. MADDE – Ambalaj

a) Satıcı tarafından ödünç verilen ambalaj: Satıcının mülkiyetinde kalacaktır. Yalnızca satılan mallar içindir. Alıcı, kullanıcı veya emanetçi, ambalaj nedeniyle meydana gelebilecek tüm kazarlardan sorumlu olacaktır. Satıcı tarafından belirtilen süre içinde ve iyi durumda satıcıya iade edilecektir. Ambalaj şart koşulan süre içerisinde iade edilmezse veya imha edilirse veya bozulursa, satıcı herhangi bir ön ihbara gerek olmaksızın, bu ambalajın değiştirme maliyetini alıcıya fatura etme hakkına sahip olacak; bu durumda alıcı değiştirilmiş ambalajın sahibi olacak veya ambalajı orijinal durumuna geri getirmenin masrafını üstlenecek veya satıcı alıcının yukarıdaki hükümlere uymamasından kaynaklanan masraflar için

tazminat talep etme hakkına sahip olacaktır.

b) Devredilen Ambalaj: Ambalajın mülkiyeti alıcıya devredildiğinde, önceki sahibine ait tüm atıfları sökecek ve söz konusu ambalajı orijinal amacı haricinde bir maksatla kullanmayacaktır.

c) Yeniden Test Edilen Ambalaj: Ambalaj yönetmelikler tarafından konan sürelere uygun olarak yeniden teste tabi tutulduğunda (alıcı bunun farkında olduğunu beyan edecektir) son test tarihi ambalajın üzerine işaretlenecektir. Satıcı, boş veya dolu olsun, alıcıya devredilmiş veya bir sonraki test tarihinden önce

satıcıya iade edilmemiş bu ambalajlardan doğan hiçbir kazadan yükümlü olmayacaktır.

d) Alıcı Tarafından Tedarik Edilen Ambalaj: Alıcı malları almak için kullanacağı ambalajın seçilmesinden veya kalitesinden sorumlu olacaktır. Alıcı o sırada yürürlükte olan yönetmeliklere uygun ambalajı tedarik etmekten yükümlü olacaktır.


8. MADDE – Mülkiyet Hakkını Elinde Bulundurma

Satıcı bedelin tamamı ve tüm ilişkili masraflar ödenene kadar mülkiyet hakkını saklı tutar. Ancak malların riski, yukarıda 5. Maddede tanımlandığı şekilde, teslimatta alıcıya geçecektir. Dolayısıyla, ödeme geç yapılırsa veya tamamen veya kısmen yapılmazsa, satıcı, talebi üzerine ve ek formaliteye gerek olmaksızın, teslim edilen malların nerede olursa olsun kendisine iade edilmesi hakkını saklı tutar. Alıcının tesislerinde (depolar ve antrepolar dahil) depolanmış mallar ödenmemiş fatura konusu sayılacaktır.

Alıcı bu yüzden bu şartın hükümlerinin ifa edilmesini sınırlayabilecek herhangi bir hakkı üçüncü taraflara vermeyecektir. Malların satıcıya iade edilmesine ilişkin tüm masraflar alıcı tarafından karşılanacaktır. Alıcı ödeme aczine düşerse, (i) bunu 24 saat içinde alıcıya ihbar edecek ve (ii) henüz mülkiyetinde olmayan tüm malların satışını derhal durduracaktır. Alıcı emanetçi yükümlülüklerini de riayet etmelidir. Bu yüzden alıcının kazara veya başka şekilde kaybolan malların bedelini gerekecektir. Alıcı depoladığı ve ödemesini yapmadığı malların ambalajını çıkarmayacak veya etiketlerini sökmeyecektir. Yukarıdaki hükümler malların bedelinin tamamen veya kısmen ödenmemesinden kaynaklanan tüm tazminat taleplerine halel getirmeyecektir.


9. MADDE – Ödeme Yapmama

Herhangi bir faturanın ödenmemesi, satıcıya daha sonraki teslimatları durdurma veya alıcının temerrüdünden ötürü , tazminat talebine halel getirmeksizin, sözleşmeyi feshedilmiş sayma hakkını

veren temel bir ihlal sayılacaktır. Aynı şekilde vadeli ödemeye karar verilmişse ve alıcı teslim edilen bir partinin ödemesini vaktinde yapmammışsa veya onun hakkında talepte bulunmuşsa, satıcı söz konusu ödeme vadesini iptal ederek daha sonraki teslimatlarının veya sözleşmelerin ödemesinin önceden yapılmasını talep edebilir. Alıcı söz konusu talebi karşılamazsa satıcı sözleşmeyi feshederek tazminat talebinde bulunma hakkına sahip olacaktır.


10. MADDE – Mücbir Sebep

Şunlar mücbir sebep hali sayılacak ve bu hal alıcının herhangi bir rücu hakkı vermeksizin, satıcının sözleşmeden doğan yükümlülüklerini iptal etmesine veya askıya almasına olanak verecektir: Ürünlerin imalini veya depolanmasını etkileyen kazalar, hammadde veya enerji tedarikinin tamamen veya kısmen

kesilmesi, nakliye şirketlerinin temerrüdü, yangın, sel, makinelerin arızalanması, genel grev veya kısmi grevler, idari kararlar, üçüncü tarafların davranışları, savaş ve satıcının yükümlülüğünü yerine getirmesini geciktirme veya önleme ihtimali olan veya bunu ancak ekonomik olarak fahiş bedellerle sağlanmasına yol açan tüm harici olaylar.


11. MADDE – Amir Hukuk ve Yargı Yeri

GSK ve bununla bağlı her türlü sözleşme, satıcının ülkesinin kanunları tarafından tedvir edilecek ve 11 Nisan 1980 tarihli Malların Uluslararası Satışı Hakkındaki Birleşmiş Milletler Anlaşması hariç tutularak,bu kanunlara uygun olarak tefsir edilecektir. İşbu sözleşme ile ilgili taraflar arasında ortaya çıkabilecek her türlü ihtilaf, satıcının kayıtlı merkezinin bulunduğu yerde yargılama yetkisini haiz mahkemelere götürülecektir. Herhangi bir üçüncü taraf tarafından başka bir mahkemede alıcı aleyhine kanuni takibat başlatılmışsa, alıcı bu mahkemede nezdinde alıcıya karşı herhangi bir garanti talep etmeye ilişkin tüm haklarından feragat eder.


Yukarı